How Can We Help?

Làm thế nào để tránh trốn ESF?

Bạn đang ở đây:
<Quay lại

Hệ thống ví Gini dựa trên hệ thống tạo hạt mã hóa xác định phân cấp, có nghĩa là tất cả các địa chỉ ví được tạo trong một ví đơn lẻ được liên kết về mặt toán học với nhau. Do đó, cho dù có bao nhiêu địa chỉ ví mà mỗi bên liên quan Gini tạo ra, tất cả các địa chỉ Gini của họ sẽ được coi là một ví duy nhất cho mục đích ESF.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini trên Twitter.


[mailpoet_form id="1"]


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 82