How Can We Help?

Bạn có bất kỳ chương trình nghị sự thương mại hoặc xung đột lợi ích khác?

Bạn đang ở đây:
<Quay lại

Trên thực tế, vài năm trước, chúng tôi đã bắt đầu thoái vốn khỏi tất cả các khoản đầu tư và hoạt động vì lợi nhuận có liên quan đến xử lý thanh toán. Ngoài ra, chúng tôi đã chuyển khách hàng từ công ty xử lý thanh toán vì lợi nhuận trước đây của chúng tôi sang Quỹ AngelPay phi lợi nhuận, đây là bộ xử lý thanh toán phi lợi nhuận đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Trong nhiều năm, sứ mệnh của AngelPay là để trả lại sự giàu có và quyền lực cho những người tạo ra giá trị. Quỹ Gini là một sự phát triển tự nhiên của sứ mệnh đó.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini trên Twitter.


[mailpoet_form id="1"]


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/ginifoundation.org/public_html/wp-content/plugins/popup-maker/classes/Upsell.php on line 82