ਕੀ ਈਐਸਐਫ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ:
<ਪਿੱਛੇ

Yes, when ESF evasion is detected the first time, an additional 0.0055% ESF is automatically deducted each day from the offending account at the time of detection. If detected a second time, an additional 0.0137% ESF is deducted each day. Three or more detections result in an additional 0.0274% ESF deducted each day for each detected evasion. Remember, the ESF only applies to the top-1% of Gini accounts when the Gini Index creeps above 25%. This is not an attack against rich people and it's certainly not too much to expect rich Gini holders to support the stability and sustainability of the Gini ecosystem.

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਿਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.


Did You Like This Resource?


Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਗਨੀ.