ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

For assistance with nitrile gloves, please visit our Gini Nitrile Medical Exam Gloves page. For other medical supplies, visit Gini's Safe Medical Supply Procurement Protocol page. For general inquiries about other Gini projects, you may use the contact form below. For organizations that are already receiving Gini medical supplies, please contact your existing Gini Medical Supply Consultant.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲਪੱਥਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਗਨੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗਿਨੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Gini ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ.

ਗਿਨੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ.
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾਖਲ ਕਰੋ.

Note: This website is provided to help current and future Gini stakeholders learn more about Gini's nonprofit projects. However, the Gini cryptocurrency and associated activities are not available to the general public yet.